NIR technológie

O technológii NIR
NIR technológia využíva skutočnosť, že mnoho prírodných produktov absorbuje žiarenie NIR v určitej vlnovej dĺžke. Veľmi dobre absorbuje väzby NH, OH a CH, s ďalšími molekulárnymi väzbami už menej. Niektoré známe absorpčné limity sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Mnoho materiálov je už odskúšané a sú známe vlnové dĺžky pre meranie ich parametrov. Veľká presnosť je udávaná pre vlhkosť, dusíkaté látky, tuk a podobne. Samotný prístroj je ako meracie zariadenie bez stupnice, preto musí byť dovybavený stupnicou - u NIR prístrojov sa hovorí kalibráciou. Tá je vytvorená tak, že sa porovnávajú nameraná spektra a hodnoty stanovené referenčnými metódami. Z nich je potom vytvorený matematický model závislosti určitej vlnovej dĺžky a parametra, ktorý chceme získať.

Skratka NIR
pochádza z počiatočných písmen anglických slov Near Infra Red. Na meranie používame žiarenia blízkej infračervenému žiareniu v rozsahu cca 800 - 2500 nm, niekedy je udávané až od 400 nm, čo je však viditeľné žiarenie.

nir-absorbtions 

Technológia pracuje takto
Signál zo zdroja žiarenia (lampa) ide na zrkadlo, v ktorom je vybrúsená difrakčné mriežka. Tam sa odráža, prechádza cez štrbinu, dopadá na vzorku, kde sa odrazí na detektor. Poloha zrkadla je snímaná, takže vieme presne, pod akým uhlom sa odráža signál zo zdroja. Vieme tiež úplne presne aká vlnová dĺžka NIR žiarenie prechádza štrbinou a práve v ten okamih dopadá na vzorku. Zo vzorky sa odráža na detektor a môžeme potom zobraziť presné spektrum podľa hodnôt nameraných na detektore.

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánne a presne stanoviť základné zložky celého zrna, múky atď..

viace

BacSomatic

BacSomatic

Prvý prístroj, ktorý integruje testovanie baktérií a somatických buniek pri plnej automatizácii

viace

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor mäsa a mäsových výrobkov.

viace